PODMÍNKY POUŽITÍ

Provozovatelem projektu „KITstream“ je:

VISTAFILM s.r.o.
se sídlem 5.května 1035/41, 140 00 Praha 4

IČ: 27410617,     DIČ: CZ27410617
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110917

Kontaktní údaje:

info@kitstream.cz
tel.: +420 777 155 295

V souladu s ustanovením § 6 zákona č. 132/2010 Sb. tímto příjemcům audiovizuální mediální služby na vyžádání „KITstream“ sdělujeme, že orgánem dohledu nad poskytováním této služby je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (www.rrtv.cz).

 

 

Pravidla použití

Pravidla užití jsou definována provozovatelem videoportálu www.kitstream.cz (dále jen “Kitstream”).

 

 

I. Práva a povinnosti uživatele Kitstream

II. Práva a povinnosti provozovatele Kitstream

III. Obecná ustanovení

 

 

 

I. Práva a povinnosti uživatele Kitstream

                              

a)        Obsah Kitstream je uživateli poskytován bezplatně

b)        Užití služby není podmíněno registrací uživatele

c)        Uživatel má možnost využít on-line registrace. Registrací uživatel dává svolení ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb. v platném znění pro interní účely dalšího rozvoje obsahové nabídky Kitstream provozovatelem

d)        Uživatel nesmí žádným způsobem zasáhnout do autorských práv AVD umístěných na Kitstream, nesmí prolomit zabezpečení Kitstream, ohrozit či ohrožovat provoz Kitstream nebo získávat z Kitstream údaje, které mohou být osobním údajem ve smyslu zákona 101/2000 Sb. v platném znění

e)        Uživatel je oprávněn vyjadřovat se na Kitstream umístěním komentářů či jiných příspěvků pod jednotlivé AVD či v rámci návazných sociálních sítí Facebook, Youtube, Google+, Twitter, Pinterest, Instagram

f) Uživateli je zakázáno zasílat nevyžádána obchodní sdělení ostatním uživatelům v rámci komentářů či autorských příspěvků

 

 

                                   

II. Práva a povinnosti provozovatele Kitstream

                                   

a) veškerá AVD jsou za účelem zobrazování na Kitstream zařazována do různých kanálů dle určení a vůle provozovatele

b) Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování AVD na Kitstream, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoliv změnit

c) O obsahu Kitstream rozhoduje výhradně provozovatel

d) Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez udání důvodu AVD či jiné příspěvky vymazat

e) Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za případnou nefunkčnost a/nebo dostupnost a/nebo přerušení služby v důsledku technických problémů

 

III. Obecná ustanovení

                                   

a) Užívání Kitstream nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky, zejména nesmí docházet k porušování práv duševního vlastnictví – autorských práv a práv souvisejících s právem autorským nebo průmyslových práv, k předpisům upravujícím nekalou soutěž a trestním předpisům.

b) Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto Podmínky, a to i bez předchozího upozornění.